پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387
اعضای انجمن روان شناسی تاکستان
اعضای انجمن روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان:

الهه دهقانی

حسین شفیعی 

پا ئیزه یارقلی

داود افلاطونی

مو نا سمیعی

حوریه جواهران

معصومه سروج